Welcome/A’hneiv Zipv

Tags

, , , , , , , , , , ,

Thank you for taking time to visit this website.  Here you will be able to listen to and/or watch Mien preaching, Mien teaching, Mien sermons, and Mien Christian songs from CrossPointe Mien Baptist Church. You may also read Mien sermon notes and print the topical writting.

ขอขอบคุณที่สละเวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ที่นี่คุณจะสามารถที่จะรับฟัง หรือดูเมี่ยนเทศน์คริสเตียนและเพลงคริสเตียนเมี่ยนจาก CROSSPOINTE เมี่ยน คริสตจักร แบ๊บติส นอกจากนี้คุณยังสามารถอ่านความเชื่อของคริสเตียนเมี่ยน เมี่ยนบทกวีคริสเตียน และพิมพ์การเขียนต่างๆได้

Yie Yauzsing, a’hneiv zipv mienh muoz bieqc naaiv norm website.  Yiem naaiv se maaih zunh doz qiex caux zunh doz nyei fangx naangh yiem mienh waac, zunh doz qorng, Yesu mienh baaux nyei nzung, maaih hoc-dauh sou, maaih fangx linh, caux fangx naangh.  Se gorngv maiv nqemh nor gunv dorh mingh longc weic fu-sux Tin-Hungh.  Laengz zingh! Maaih haaix nyungc naaic nor tov fiev fienx daaih  yiem ga’ndiev naaiv oc.

Weic Ziouv Nyei En,

Yauzsing