Mien Writing/Zoc Nyei Sou

Yauzsing Nyei Zunh Doz Qorng/Mien Sermon Outline:

Yauzsing Nyei Zunh Doz Qorng (Da’bietv Buonv) 2015

Yauzsing Nyei Zunh Doz Qorng (Da’cietv Buonv) 2014

Yauzsing Nyei Zunh Doz Qorng (Da’luoqc Buonv) 2013 

YauzSing Nyei Zunh Doz Qorng (Da’Hmz Buonv) 2012

YauzSing Nyei Zunh Doz Qorng (Da’Feix Buonv) 2011

YauzSing Nyei Zunh Doz Qorng (Da’Faam Buonv) 2010

YauzSing Nyei Zunh Doz Qorng (Da’Nyeic Buonv) 2009

YauzSing Nyei Zunh Doz Qorng (Da’Yietv Buonv) 2008

____________________________________________________

Yauzsing Zoc Nyei Sou/Topical Writing:

Yauzsing Caux Meix Zoc Faan Nyei Nzung 2021

Yauzsing Caux Meix Zoc Faan Nyei Nzung 2020

Yauzsing caux Meix Zoc/Faan Nyei Nzung 2019

Jiu-Baang Nyei Gong-Mienh Caux Borng-Buoz Mienh

Yauzsing Zoc Caux Faan Nyei Nzung 2018

Yauzsing Zoc caux Faan Nyei Nzung 2017

Sienx Yesu Nyei Dorn Horpc Zuqc Simv Naaiv Nyungc Sieqv

Sienx Yesu Nyei Sieqv Horpc Zuqc Simv Naaiv Nyungc Dorn

Yauzsing Zoc Caux Faan Nyei Nzung 2016

Mouz Laanh Giduc Mienh Horpc Zuqc Jangx (2015)

Yauzsing Zoc Caux Faan Nyei Nzung (2015)

Yauzsing Zoc Caux Faan Nyei Nzung (2014)

Yauzsing Zoc caux Faan Nyei Nzung (2013)

Giduc Mienh Naaic…Ging-Sou Dau (2013)

Maiv Sienx Nyei Mienh Naaic…Sienx Yesu Nyei Mienh Dau (2013)

Zoux Yesu Sai-Gorx Mienh Nyei Fuqv (2013)

Bungx Hnyouv Ziouv/Trusting God (2012)

Ziepc Nyungc Jienv Jiex Nyei Ginv Yiem Maengc (2012)

Yesu Zoux Mbuoqc Horngh Nyei Jangx Hoc/Miracles of Jesus (2012)

M’sieqv Dorn Maaih Hnyouv Hnangv Ziouv

Hnyouv Nyiemz Fingv Jiex Daaih/Personal Revival

Sienx Yesu Mienh Daic: Biopv fai Buov?

Ziepc Diuh Lingc/The Ten Commandments

Yesu Mienh Sienx Zorpc/Syncretism

Jiu-bang Zuqc Siemv/Church Discipline

YauzSing Porv Mengh Lomaa Sou/Romans Commentary

YauzSing Zoc Nyei Nzung Waac/Song Lyrics

Siang-sienx Yesu Mienh Nyei Sou Guv/New Believer’s Manual

 Zunv Hnyouv Fu-Sux/Committed to Serve

Funeral Policy and Procedures/Liuc Leiz Nzuonx Seix Jauv

______________________________________________________

Yauzsing Zoc Nyei Fangx Linh/Power Point

Njang-Laangc Nyei Njuox En

Weic Jangx Taux Yesu

Duqv Lungh Ndiev Ndortv Lingh Wuonh

Oix zuqc Zipv, Ei, caux Douc Tin-Hungh nyei waac

Jiu-bang Nyei Eix-Leiz

Njang Ziux Baamh Gen

Namx, Un-Un, Jorm nyei Jiu-bang

Hmuangv Doic Nyei Mouz Deic

Jiu-Bang Nyei Mouz Deic

Maengc Nyei Mouz Deic

Fongc-Horqc Nyei Mouz Deic

Ziemx Wuom Nyei Mouz Deic

Daux Gaux Nyei Mouz Deic

Hoqc Ging-Sou Nyei Mouz Deic

Nyanc Singx Hnaangx Nyei Mouz Deic

Maaih Tin-Hungh Zoux Ziouv Nyei Guoqv

Ziangh Weic Giduc/For me to live is Christ

Meih lorz Yesu zoux haaix nyungc?

Maiv maaih haaix nyungc haih nqaeqv TH nyei hnamv

Bungz Nqoi Yiem Zien Leiz/Freedom in Christ

Mbuo Maaih Gaux Yiem Ziouv/Our Sufficiency in God

Meih zuotc haaix dauh/Who are you imitating?

Tin-Hungh Nyei Juoqv-Setv/The Traits of God

Kuv m’jangc, nqox, dae/Godly man, husband, father

Maaih Mienh Kaux…Mv Baac Yie Mbuo Kaux Ziouv

Tin-Hungh Njiec Buonv Yiem Meih Nyei Maengc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s