Mien Instrumental/Buo Muoz Sing

Mien Praise Instrumental Music Video/Nzung-Qiex Yiem Fangx Naangh (Buo Muoz “Sing” Patv Zatv Nzung Caux Mborqv Nzox)

Yungz Maengc Nyei Ziouv (2020)

Yie Nyei Biauv Yiem Tin-Dorngh (2020)

Zangc Diex Yie Mbuo Oix Ceng Meih (150n)

Tin-Hungh Nyei Oix Fim (153n)

Ei Ziouv Ceix Hmuangv Doic (2020)

Ih Hnoi Ziouv Yesu Nangh Daaih 61nd (2020)

Ziouv Yesu Zuqc Zangx Zouv 63nd (2020)

Weic Ziouv Ziangh Jienv 231nd (2020)

Longc Hnyouv Ei Zien Leiz Buoqc Zangc (2020)

Yesu Daaih Fiqv Zuiz (2020)

Tin-Hungh Hnamv Mbuo (2020)

Zangc Diex Gengh Korh Lienh (2020)

Njoux Ziouv Yesu…Doz Benx Baamh Mienh (2020)

Zeix Nyungc-Nyungc Nyei Ziouv (2020)

Meih Gengh Hnamv Yie (2020)

Ninh Mingh Ndangc Zuov Jienv Yie

Zien-Zien Jaaix Yesu Mengh (85nd)

Jienv Jiex Nyei Ginv Yiem Maengc 

Jaa Haih Hnamv Meih

Jaa Nyei Jaax-Zinh

Tov Bun Yie Buatc Ziouv Yiem Ziepc Nzaangc Jaax

Giduc Jiu-Baang Nyei Gorn-Ndoqv (34nd)

Ginv Daamv Hlo Hnangv Ndaa^ni^en (84nd)

Zien Jiu Tong

Yie Za’gengh Longc Hnyouv

Yie Haiz Ziouv Nyei Singx Qiex (148nd)

Mbuo Zangc Nyei Tin-Hungh (134nd)

Tov Ziouv Yesu Bun Yie Nitv Fatv Ziepc Nzaangc Jaax (77nd)

Cing-Nzengc, Cing-Nzengc, Cing-Nzengc (2nd)

Daaih Ceng Njoux Ziouv (7n)

Ziouv Gengh Longx Haic (5n)

Tin-Dorngh Nyei Biauv

Dengv Ziouv Nyei Mbuox

Yie Oix Zunh Ziouv Nyei Kuv Fienx (136nd)

Lungh Ndorm Jiex Daaih Mangc (23nd)

Ba’gi Yungh Ziouv

Hnangv Wuom Liouc Hnamv

Baengh Orn Hnangv Ndaaih (18n)

Maaih Zien Orn Lorqc Nyei Maengc

Haaix Dauh Maaih Sienx Fim Daaih Lorz Yie (263nd)

Wuonv Nyei Gorn Ndoqv

Muangx Longx Oix Zuqc Za’gengh Muangx (214nd)

Yesu Giduc Daaih Njoux

Mbuo Sienx Yesu Giduc

Hnamv Maiv Zaic Nyei Hnamv

Yie Ginv Sienx Yesu

Baengh Orn Muonz Cing-Nzengc Muonz (50nd)

No^el No^el Fin-Mienh Nyei Nzung (287nd)

Giduc Cuotv Seix Nyei Hnoi (290nd)

Tin-Hungh Hnamv Baamh Gen (286nd)

O Cing-Nzengc Muonz (280nd)

Juangv Jiex Wuov Muonz (282nd)

Ih Hnoi Se Mbuo Nyei Njien-Youh Hnoi (278nd)

Bun Tin-Hungh Yungz Lingh Wuonh

Daauh Dangh Nyei Hnamv

Aengx Maaih Ziex Nyungc (100n)

Laengz Zingh Ziouv Tin-Hungh (238nd)

Haaix Zanc Daux Gaux (215nd)

Ih Hnoi Ziouv Yesu Nangh Daaih (61nd)

Ziouv Nyei Doz Yietc Liuz Yiem (40nd)

Liepc Wuov Gorn-Ndoqv

Haaix Zanc Yie Jangx Taux Ziouv Yesu (291nd)

Yie Oix Tov Yiem Fatv Tin-Hungh (213nd)

Yangh Hlang Nyei Jauv

Maengc Nyei Jienv

Daaih Gan Yie Ziouv Gorngv

Yie Maaih Gorn Ndoqv Yiem Ziouv Yesu (111nd)

Bingx Jienv Yiem Meih (116nd)

Njoux Ziouv Yesu Ninh Ganh Zoux Jauv (27nd)

Yie Maiv Gamh Nziex

Ziouv Nyei En

Zangc Diex (TH) Ndo Haic Nyei Hnamv

Tin-Hungh Dongh Goux Yie Wuov Dauh Ziouv (140nd)

Jiex Sin Daaih Giduc Mienh (255nd)

Ceng Njoux Ziouv (1nd)

Zien Baengh Orn Yiem Naaiv Baamh Gen (168n)

Yie Tov Fongc-Horqc (229nd)

Maaih Jaax-Zinh Nyei Fai (169n)

Aa^le^lu^yaa Yie Oix Ceng TH

Maiv Dungx Kuonx Hnyouv…Bungx Hnyouv Ziouv

Yie Nyei Njoux Ziouv

Haa^le^lu^yaa Weic Ziepc Nzangc Jaax

Ceng Tin-Hungh Nyei Mbuox

Yie Oix Zunv Dingc Hnyouv (85n)

Yietc Liuz Nyei Hnamv

Yie Nyei Hnyouv Oix Ceng Meih

Ziouv Zangc Diex

Yesu

Yesu Se Me^si^yaa

Njoux Lungh Ndiev Nyei Ziouv

Tin-Hungh Gengh Puix Duqv

Tov Ziouv Muangx Yie Nyei Hnyouv

Yesu Tin-Hungh Nyei Hnamv (I Cin Hnyangx Jiex)

Yesu Zoux Jiu-Baang Nyei Bieiv

Laengz Daic Nyei Hnamv

Maiv Zingv Buangv Nzengc Yesu Nyei Nziaamv (176nd)

Kaux Mbuo Nyei Tin-Hungh (212nd)

Ceng Ziouv…Ceng Ziouv

Maaih Hnyouv Buoqc Zaangc

Waac Gorngv Maiv Gaux

Taaih Ziouv Nyei Mbuox

Yesu Aengx Daaih (51n)

Tin-Hungh Zeix Maanc Muotc (8nd)

Duqv Caux Ziouv Yiem

Ov Yie Nyei Lungh Zaangc Diex

Njang-Laangc Nyei Ziepc Nzangc Jaax

Oix Zuqc Kaux Yesu Nyei Buv-Nziaamv (180nd)

Daaih Sienx Yesu

Nernh Nyei Ziouv Ken Yie Buoz (270nd)

Maiv Dungx Tuix Bouc

Yesu Se…

Fin-Mienh Yiem Ndaamh Lungh (281nd)

Njoux Ziouv Yesu Dongh Haix Dauh (77n)

Muangx Oc Tin-Cai Yiem Ndaamh Lungh (46nd)

Lungh Ndiev Maanc Mienh Haih Duqv Njien-Youh (53nd)

Yesu Giduc Se Njoux Ziouv

Yietc Zuangx Jiu-Baang

Njoux En Nyei Hnoi

Yie Nyei Yesu

Ziangh Ei Ziouv Nyei Mouz Deic

Maaih Zingv Buangv Nzengc Yesu Nziaamv (176nd)

Yie Oix Naaic Gaax Meih (187nd)

Yesu Hnamv Yie (109nd)

Yie Kaux Wuonv Ziouv Giduc (155nd)

Aa^le^lu^yaa (200nd)

Dongh Mbuo Duqv Mingh Taux Tin-Dorngh

Weic Ziouv Ziangh Jienv (231nd)

Naaiv Baengh Orn Oix Zanx Yiem (135nd)

Yie Oix Baaux Ceng

Kuv Fienx Yesu Doz Benx Baamh Mienh

Tin-Dorngh Maaih Kuv Yiem Nyei Dorngx (172nd)

Naaiv Norm Baamh Gen Yie Mbuo Yiem Maiv Lauh

Siev Maengc Nyei Hnamv

Yesu Njoux Zuiz Mienh

Fongc-Horqc Ei Ging-Sou

Ziouv Yesu Giduc Dorh Jienv Yie (108nd)

Zinh Ndangc, Ih Zanc, Nqa’haav Nyei Maengc

Zoix Hlo Nyei En…Yie Duqv Bungx Nqoi

Hiuv Ziouv Nyei Jaax-Zinh

Jiex Daaih Gan Jienv Ziouv Yesu (246nd)

Ziouv Zoux Yie Nyei Mouz Deic

Yie Ceng Yie Nyei Njoux Ziouv (78nd)

Tov Ceix Lungh Zaangc Nyei Fuqv Njiec Daaih (4nd)

Ziouv Gengh Hlo Haic (3nd)

Laengz Zingh Ziouv

Maaih Hatc Maaz Yiem Ziouv Yesu Nyei Nziaamv (264nd)

Yie Se Ziouv Ganh Nyei (242nd)

Zoux Ziouv Nyei Zorng-Zengx

Kungx Yesu Giduc

Maaih Yesu Maaih Yietc Liuz Nyei Maengc

Ziouv Yesu Za’Gengh Hlo Jiex (233nd)

Njoux En Se Kuv Fienx

Yesu Nyei Buoz Goux Jienv

Yie Nyei Yesu Kungx Meih Puix Duqv (26nd)

Ziouv Gengh Hlo Haic/How Great Is Our God

Mingh Ziux Lungh Ndiev

Ceng Ziouv Yesu Jaaix Haic Nyei Mbuox (16nd)

Ziux Njang-Laangc (102nd)

Kuv Fienx Gormx Lungh Ndiev

Mbuo Daaih Naaiv Baaux Nzung (24n)

Siang-Ngaengc Waac (165n)

Hnangv Njaeh (313nd)

Yesu Daaih Njoux

Maiv Goiv Yienc Nyei Hnamv

Maiv Maaih Caux Maaih Yesu Nyei Maengc

Yie Hnyouv Oix Ceng Nziouv