Mien Instrumental/Buo Muoz Sing

Mien Praise Instrumental Music Video/Nzung-Qiex Yiem Fangx Naangh (Buo Muoz “Sing” Patv Zatv Nzung Caux Mborqv Nzox)

Njoux Ziouv Yesu Dongh Haix Dauh (77n)

Muangx Oc Tin-Cai Yiem Ndaamh Lungh (46nd)

Lungh Ndiev Maanc Mienh Haih Duqv Njien-Youh (53nd)

Yesu Giduc Se Njoux Ziouv

Yietc Zuangx Jiu-Baang

Njoux En Nyei Hnoi

Yie Nyei Yesu

Ziangh Ei Ziouv Nyei Mouz Deic

Maaih Zingv Buangv Nzengc Yesu Nziaamv (176nd)

Yie Oix Naaic Gaax Meih (187nd)

Yesu Hnamv Yie (109nd)

Yie Kaux Wuonv Ziouv Giduc (155nd)

Aa^le^lu^yaa (200nd)

Dongh Mbuo Duqv Mingh Taux Tin-Dorngh

Weic Ziouv Ziangh Jienv (231nd)

Naaiv Baengh Orn Oix Zanx Yiem (135nd)

Yie Oix Baaux Ceng

Kuv Fienx Yesu Doz Benx Baamh Mienh

Tin-Dorngh Maaih Kuv Yiem Nyei Dorngx (172nd)

Naaiv Norm Baamh Gen Yie Mbuo Yiem Maiv Lauh

Siev Maengc Nyei Hnamv

Yesu Njoux Zuiz Mienh

Fongc-Horqc Ei Ging-Sou

Ziouv Yesu Giduc Dorh Jienv Yie (108nd)

Zinh Ndangc, Ih Zanc, Nqa’haav Nyei Maengc

Zoix Hlo Nyei En…Yie Duqv Bungx Nqoi

Hiuv Ziouv Nyei Jaax-Zinh

Jiex Daaih Gan Jienv Ziouv Yesu (246nd)

Ziouv Zoux Yie Nyei Mouz Deic

Yie Ceng Yie Nyei Njoux Ziouv (78nd)

Tov Ceix Lungh Zaangc Nyei Fuqv Njiec Daaih (4nd)

Ziouv Gengh Hlo Haic (3nd)

Laengz Zingh Ziouv

Maaih Hatc Maaz Yiem Ziouv Yesu Nyei Nziaamv (264nd)

Yie Se Ziouv Ganh Nyei (242nd)

Zoux Ziouv Nyei Zorng-Zengx

Kungx Yesu Giduc

Maaih Yesu Maaih Yietc Liuz Nyei Maengc

Ziouv Yesu Za’Gengh Hlo Jiex (233nd)

Njoux En Se Kuv Fienx

Yesu Nyei Buoz Goux Jienv

Yie Nyei Yesu Kungx Meih Puix Duqv (26nd)

Ziouv Gengh Hlo Haic/How Great Is Our God

Mingh Ziux Lungh Ndiev

Ceng Ziouv Yesu Jaaix Haic Nyei Mbuox (16nd)

Ziux Njang-Laangc (102nd)

Kuv Fienx Gormx Lungh Ndiev

Mbuo Daaih Naaiv Baaux Nzung (24n)

Siang-Ngaengc Waac (165n)

Hnangv Njaeh (313nd)

Yesu Daaih Njoux

Maiv Goiv Yienc Nyei Hnamv

Maiv Maaih Caux Maaih Yesu Nyei Maengc

Yie Hnyouv Oix Ceng Nziouv

Advertisements