Mien Video Sermons/Fangx Naangh Doz

Yauzsing Zunh Doz Yiem Fangx Naangh/คริสเตียนวิดีโอเทศนาของ Yauzsing/Mien Video Sermon by Yauzsing:

Yauzsing Douc Doz: Haiz Doz Ei Jienv Ziouv  (Yaagorpc 1:19-27) 4-18-21

Yauzsing Douc Doz: Njien-Youh Yiem Kouv Naanc (Yaagorpc 1:1-18) 4-11-21

Yauzsing Douc Doz: Ziangh Jienv Nyei Ziouv (4-4-21)

Yauzsing Douc Doz: Maiv Dungx Lueic… (3-28-21)

Yauzsing Douc Doz: Maiv Dungx Zoux Hnyouv Ngaengc (3-21-21)

Yauzsing Douc Doz: Maiv Dungx Guangc Maengc/Ziangh Hoc (3-14-21)

Yauzsing Douc Doz: Maiv Dungx Nduov Ganh…(3-7-21)

Yauzsing Douc Doz: Maiv Dungx Mueic Jieqv… (2-28-21)

Yauzsing Douc Doz: Maiv Dungx Tuix Bouc… (2-21-21)

Yauzsing Douc Doz: Maiv Dungx Kungx Longc Nzuih Gorngv Hnamv…(2-14-21)

Yauzsing Douc Doz: Ziangh Jienv Nyei JB Nyei Juoqc Setv (2-7-21)

Yauzsing Douc Doz: Maiv Dungx La’kuqv…(1-31-21)

Yauzsing Douc Doz: Maiv Dungx Mingh Pien (1-24-21)

Yauzsing Douc Doz: Maiv Dungx Namx Hnyouv (1-17-21)

Yauzsing Douc Doz: Maiv Dungx Gamh Nziex (1-10-21)

Yauzsing Douc Doz: Hoqc Jiex Daaih…Hnamv Hoz Nqang (1-3-21)

Yauzsing Douc Doz: Maaih Yesu Maaih Nyungc-Nyungc (12-20-20)

Yauzsing Douc Doz: Maaih Baengh Orn Nyei Maengc (12-13-20)

Yauzsing Douc Doz: Maaih Lamh Hnamv Nyei Maengc (12-6-20)

Yauzsing Douc Doz: Kungx-Morngh Nyei Maengc (11-29-20)

Yauzsing Douc Doz: Liouc-Linh Zanx Douv Laengz Zingh Ziouv (11-22-20)

Yauzsing Douc Doz: Duqv Ziouv Guangc Zuiz Duqv Zien Orn-Lorqc (11-15-20)

Yauzsing Douc Doz: Maaih Zien Orn-Lorqc Yiem Orqv Nyei Lungh Ndiev (11-8-20)

Yauzsing Douc Doz: Maiv Maaih TH caux Maaih TH Nyei Guoqv (11-1-20)

Yauzsing Douc Doz: Maiv Bieqc Hnyouv…Ginv Bungx Hnyouv (10-25-20)

Yauzsing Douc Doz: Yie Ndaauh Kaux Ziouv (10-18-20)

Yauzsing Douc Doz; Ziouv Yie Oix Nzuonx Biauv (10-11-20)

Yauzsing Douc Doz: Zuqc Haeqv Maiv Zeiz Zuqc Heiv (10-4-20)

Yauzsing Douc Doz: Suonc Hnyouv Nyei Siouc Kouv (9-27-20)

Yauzsing Douc Doz: Buangh Kuonx Naanh…Duqv Ziouv (9-20-20)

Yauzsing Douc Doz: Yie Oix Zunv Dingc Hnyouv (6-13-20)

Yauzsing Douc Doz: Singx Lingh Nyei Singx Dinc (9-6-20)

Yauzsing Douc Doz: “Ndongc Haaix Hnamv?” (8-30-20)

Yauzsing Douc Doz: Ziepc Dauh Gomh Huv Baengc Mienh (8-9-20)

Yauzsing Douc Doz: Ziemx Wuom Caux Zipv Singx Hnaangx (8-2-20)

Yauzsing Douc Doz: Ziepc Nyungc TH Mienh Oix Zuqc Jangx (7-26-20)

Yauzsing Douc Doz: Ziepc Dauh Kuv Mienh (7-19-20)

Yauzsing Douc Doz: Ziepc Diuh Lingc (7-12-20)

Yauzsing Douc Doz: Ziepc Nyungc Zeqc Naanc (7-5-20)

Yauzsing Douc Doz: Tin-Hungh Se Nernh Jiex Nyei Ziouv (6-28-20)

Yauzsing Douc Doz: Duqv Lungh Ndiev Ndortv Hmuangv Doic (6-21-20)

Yauzsing Douc Doz: Siouc Nyei Sic Sinx Sienx Fim (6-14-20)

Yauzsing Douc Doz: Ziouv Gunv Ziouv Goux (6-7-20)

Yauzsing Douc Doz: Njien-Youh Nyei Zangc Ziouv (5-31-20)

Yauzsing Douc Doz: Duqv Lungh Ndiev Ndortv Lingh Wuonh (5-24-20)

Yauzsing Douc Doz: Maaih Mbuox Yiem Ziangh Maengc Daan (5-17-20)

Yauzsing Douc Doz: Maa Nyei Maengc, Gong, caux En Zingh (5-10-20)

Yauzsing Douc Doz: Maaih Fiem Maaih Eix Fangv Taux Tin-Dorngh Guoqv (5-3-20)

Yauzsing Douc Doz: Kaux Wuonv Ziouv Yiem Mbungh Mbienv Nyei Ziangh Hoc (4-26-20)

Yauzsing Douc Doz: Kuonx Naanc Pai Guangc Hnyouv Hanc Nyei Zienh (4-19-20)

Yauzsing Douc Doz: Mbuo Maiv Zuqc Gamh Nziex Daic (4-12-20)

Yauzsing Douc Doz: Mbenc Ziangx Ging Jienv Hnyouv Mbungh Jienv (4-5-20)

Yauzsing Douc Doz: Mouz Laanh Mienh Maaih Domh Baengc (3-29-20)

Yauzsing Douc Doz: Maiv Dungx Weic Haaix Nyungc Guaax Hnyouv (3-22-20)

Yauzsing Douc Doz: Nzuonx Daaih Lorz Ziouv Tin-Hungh (3-15-20)

Yauzsing Douc Doz: Tin-Hungh Maiv Goiv Yienc (3-1-20)

Yauzsing Douc Doz: Tin-Hungh Maiv Maaih Haaix Nyungc Ndorqc (2-23-20)

Yauzsing Douc Doz: Sienx Wuonv TH Maiv Dungx Tuix Bouc (2-2-20)

Yauzsing Douc Doz: Maengc Nyei Mouz Deic Weic Ei Tin-Hungh (1-26-20)

Yauzsing Douc Doz: Maengc Nyei Mouz Deic Weic Hnamv Tin-Hungh (1-19-20)

Yauzsing Douc Doz: Maengc Nyei Mouz Deic Weic Hiuv Tin-Hungh (1-12-20)

Yauzsing Douc Doz: Siang-Zeix Daaih Siang-Yungz Jiex Daaih (1-5-20)

Yauzsing Douc Doz: Yesu Doz Benx Baamh Mienh (12-22-19)

Yauzsing Douc Doz: Zoux Ziangx Duqv Njoux Nyei Gong (12-15-19)

Yauzsing Douc Doz: Hnangv Haaix Cingx Duqv Njoux? (12-8-19)

Yauzsing Douc Doz: Maaih Hnyouv Ngorc Ziouv (12-1-19)

Yauzsing Douc Doz: Maaih En Zingh Nyei Giduc Mienh (11-24-19)

Yauzsing Douc Doz: Simv Nqoi Yiem Setv Mueiz (11-17-19)

Yauzsing Douc Doz: Sienx Fim Henv Yiem Sienx Hei Lungh Ndiev (11-10-19)

Yauzsing Douc Doz: Maiv Dungx Piatv Domh Qiangx (11-3-19)

Yauzsing Douc Doz: Maiv Dungx Piatv Tin-Dorngh (10-27-19)

Yauzsing Douc Doz: Jorm Hnyouv Zoux Kuv Sic (10-20-19)

Yauzsing Douc Doz: Oix Zuqc Zanx Jienv Hnyouv (10-13-19)

Yauzsing Douc Doz: Ziouv Nyei Zien Jiu-Baang (10-6-19)

Yauzsing Douc Doz: Nyanc Singx Hnaangx… (9-29-19)

Yauzsing Douc Doz: Maaih Wuonv Yiem Maiv Wuonv Nyei Lungh Ndiev (9-22-19)

Yauzsing Douc Doz: Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’ziepc Ginc) 9-15-19

Yauzsing Douc Doz: Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’juov Ginc) 9-8-19

Yauzsing Douc Doz: Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’betv Ginc) 8-25-19

Yauzsing Douc Doz: Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’cietv Ginc) 8-18-19

Yauzsing Douc Doz: Zienx Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’luoqc Ginc) 8-11-19

Yauzsing Douc Doz: Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’hmz Ginc) 8-4-19

Yauzsing Douc Doz: Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’feix Ginc) 7-28-19

Yauzsing Douc Doz: Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’faam Ginc) 7-21-19

Yauzsing Douc Doz: Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’nyeic Ginc) 7-14-19

Yauzsing Douc Doz: Zien Sienx Yesu Mienh Nyei Mbiuv (Da’yietv Ginc) 7-7-19

Yauzsing Douc Doz:..Zoux Ziouv Nyei Bou (Da’faam Ginc) 6-16-19

Yauzsing Douc Doz: Njoux Ziouv Nyei Njoux En…(Da’nyeic Ginc) 6-9-19

Yauzsing Douc Doz: Zuiz, Njoux Ziouv Nyei Njoux En…(Da’yietv Ginc) 6-2-19

Yauzsing Douc Doz: Mbuo Se Nzauv Maiv Zeiz Saa-Dorngh 5-19-19

Yauzsing Douc Doz: Meih (Maa) Dorh Yie Hlo Daaih 5-12-19

Yauzsing Douc Doz: Mouz Laanh Mienh Maaih Ceix Baqv 5-5-19

Yauzsing Douc Doz: Ziouv Zoux Fai Zienh Zoux 4-28-19

Yauzsing Douc Doz: Maaih Ging-Sou Nyei Wuonh Zaang Samx 4-14-19

Yauzsing Douc Doz: Zien Leiz Ziux Cuotv Jaav Leiz 4-7-19

Yauzsing Douc Doz: Cing-Nzengc Nyei Cih Cunx Ndorqc 3-24-19

Yauzsing Douc Doz: Dongh Diuc Hnyouv Nyei Cih Cunx Ndorqc 3-17-19

Yauzsing Douc Doz: Ziepc Zuoqv Nyei Cih Cunx Ndorqc 3-10-19

Yauzsing Douc Doz: Guangc Zuiz Nyei Cih Cunx Ndorqc 3-3-19

Yauzsing Douc Doz: Muangx Ziouv Nyei Waac Nyei Cih Cunx Ndorqc 2-17-19

Yauzsing Douc Doz: Hnamv Nyei Cih Cunx Ndorqc 2-10-19

Yauzsing Douc Doz: Maaih Lamh Hnamv Nyei Cih Cunx Ndorqc 2-3-19

Yauzsing Douc Doz: Sienx Fim Nyei Cih Cunx Ndorqc 1-27-19

Yauzsing Douc Doz: Jiu Baang Nyei Cih Cunx Ndorqc 1-20-19

Yauzsing Douc Doz: Zoux Sai-Gorx Nyei Cih Cunx Ndorqc 1-13-19

Yauzsing Douc Doz: Siang-Cih Cunx Ndorqc Yiem Siang-Hnyangx 1-6-19

Yauzsing Douc Doz: Yesu Se Jaaix Jiex Nyei Zingh Nyeic 12-23-18

Yauzsing Douc Doz: Ging-Sou Wuov Dauh Yesu 12-16-18

Yauzsing Douc Doz: Hoqc Linc Gan Longx TH (Diev Kouv) 12-9-18

Yauzsing Douc Doz: Hoqc Linc Gan Longx TH (Nzieqc Nzingz) 12-2-18

Yauzsing Douc Doz: Hoqc Linc Gan Longx TH (Douc Kuv Fienx) 11-25-18

Yauzsing Douc Doz: Hiuv Ziouv Nyei En Zingh Nyei Mienh (11-18-18)

Yauzsing Douc Doz: Hoqc Linc Gan Longx TH (Goux Duqv Nyei Fuqv) 11-11-18

Yauzsing Douc Doz: Hoqc Linc Gan Longx TH (Zei) 11-4-18

Yauzsing Douc Doz: Hoqc Linc Gan Longx TH (Fu-Sux) 10-28-18

Yauzsing Douc Doz: Hoqc Linc Gan Longx TH (Buoqc Zangc) 10-21-18

Yauzsing Douc Doz: Hoqc Linc Gan Longx TH (Daux Gaux) 10-14-18

Yauzsing Douc Doz: Hoqc Linc Gan Longx TH (Doqc Ging-Sou) 10-7-18

Yauzsing Douc Doz: Hoqc Linc Gan Longx TH (Nyei Eix-Leiz) 9-23-18

Yauzsing Douc Doz: Yangh Hlang Nyei Jauv 9-16-18

Yauzsing Douc Doz: Sinx Jiex Nyei Sienx Fim 9-9-18

Yauzsing Douc Doz: Yiem Baamh Gen Maiv Zeiz Guei Baamh Gen 9-2-18

Yauzsing Douc Doz: Zoux Ziouv Nyei Bou Maiv Zeiz Zuiz Nyei Nouh 8-26-18

Yauzsing Douc Doz: Maaih Yesu Maaih Nyungc-Nyungc 8-19-18

Yauzsing Douc Doz: Ziangh Maiv Maaih Hnyouv Guaix Ganh 8-12-18

Yauzsing Douc Doz: Caux Ziouv Juangc Siouc Kouv 8-5-18

Yauzsing Douc Doz: Douz Zieqc Laangz TH Njaaux Yie Nyei Se 7-29-18

Yauzsing Douc Doz: Caux Ziouv Juangc Gong Zoux 7-22-18

Yauzsing Douc Doz: Caux Ziouv Juangc Maengc Ziangh 7-15-18

Yauzsing Douc Doz: Hlieqv Nzioux Hlieqv 7-1-18

Yauzsing Douc Doz: Mangc Ziouv Maiv Zeiz Mangc Sic 6-24-18

Yauzsing Douc Doz: Maaih Cong-Mengh Nyei Dae 6-17-18

Yauzsing Douc Doz: Ziangh Oix Mienh Jangx Nyei Maengc 6-10-18

Yauzsing Douc Doz: Yiem Ih Hnoi Jiex Mingh Taux Guei Seix 5-27-18

Yauzsing Douc Doz: Yesu Taaih Zoux Maa Nyei Mienh 5-13-18

Yauzsing Douc Doz: TH Naaic Mienh: “Meih Hnamv Yie Nyei Fai?” 4-15-18

Yauzsing Douc Doz: TH Naaic Mienh: “Yie Oix Zuqc Paaiv Haaix Dauh Mingh?” 4-8-18

Yauzsing Douc Doz: TH Naaic Mienh: “Meih Weic Haaix Diuc Gamh Nziex?” 3-25-18

Yauzsing Douc Doz: TH Naaic Mienh: “Meih Nyei Buoz Nanv Haaix Nyungc?” 3-18-18

Yauzsing Douc Doz: TH Naaic Mienh: “Meih Yiem Haaix?” 3-4-18

Yauzsing Douc Doz: Mbietc Diemv Jienv Deic Nyuoqc Nyei Douz 2-25-18

Yauzsing Douc Doz: Zieqv Duqv Hieh Juv Yiem Ba’gi Yungh Ndopv 2-18-18

Yauzsing Douc Doz: Samx Mangc Nyungc-Nyungc Tong GS 2-11-18

Yauzsing Douc Doz: TH Ziepc Zuoqv Bun Mbuo…2-4-18

Yauzsing Douc Doz: Daux Gaux Nyei Qaqv 1-28-18

Yauzsing Douc Doz: Mbuo Zoux Ziouv Nyei Zorng-Zengx 1-21-18

Yauzsing Douc Doz: Yesu Laengz Liepc Jiu-Baang 1-14-18

Yauzsing Douc Doz: Zien Baengh Orn Yiem… 1-7-18

Yauzsing Douc Doz: Yesu Se Dongh…Haix Dauh? 12-17-17

Yauzsing Douc Doz: Zipv Ziouv Paaiv Nyei Gong 12-10-17

Yauzsing Douc Doz: Biaux Ziouv Paaiv Nyei Gong 12-3-17

Yauzsing Zunh Doz: Laengz Zingh Ziouv Mbuo Nyei TH 11-19-17

Yauzsing Zunh Doz: Ginv Guangc Zuiz Fai Ginv Guangc Ziouv 11-12-17

Yauzsing Zunh Doz: Ginv Dorng Zuangx Nyiemc Yesu 11-5-17

Yauzsing Zunh Doz: Ginv Fu-Sux Tin-Hungh Caux Mienh 10-29-17

Yauzsing Zunh Doz: Ginv Zoux Zingx Nyei Mienh 10-22-17

Yauzsing Zunh Doz: Ginv Ceix Hmuangv Doic 10-15-17

Yauzsing Zunh Doz: Ginv Bungx Hnyouv Ziouv TH 10-8-17

Yauzsing Zunh Doz: Ginv Ei Ging-Sou 10-1-17

Yauzsing Zunh Doz: Ginv Mbuoqc Yesu Zoux Ziouv 9-24-17

Yauzsing Zunh Doz: Ginv Zipv TH Guangc Zuiz…Ginv Guangc Zuiz 9-17-17

Yauzsing Zunh Doz: Ginv Ziangh Fai Ginv Daic 9-10-17

Yauzsing Zunh Doz: Maiv Dungx Nzauh 8-27-17

Yauzsing Zunh Doz: Maiv Dungx Piatv Tin-Dorngh 8-20-17

Yauzsing Zunh Doz: Maiv Dungx La’Kuqv Tin-Hungh 8-13-17

Yauzsing Zunh Doz: Sienx Wuonv Yiem Setv Mueiz 8-6-17

Yauzsing Zunh Doz: Mbuo Maiv Zuqc Gamh Nziex 7-23-17

Yauzsing Zunh Doz: Mbuo Maaih Wuonv Nyei Gorn-Ndoqv 7-16-17

Yauzsing Zunh Doz: Mbuo Maaih Jaax-Zinh 7-9-17

Yauzsing Zunh Doz: Buangv Hnyouv Zoux Ziouv Nyei Gong 6-25-17

Yauzsing Zunh Doz: Dunh Yunh Nyei Dae 6-18-17

Yauzsing Zunh Doz: Daux Gaux Nyei M’Jangc Dorn 6-11-17

Yauzsing Zunh Doz: Maaih Kuv Nzipc Liouh Nyei Maengc 5-28-17

Yauzsing Zunh Doz: Bangc Ging-Sou Nyei M’sieqv Dorn 5-21-17

Yauzsing Zunh Doz: Ziepc Zuoqv Nyei M’sieqv Dorn 5-14-17

Yauzsing Zunh Doz: Hingh Jiex Naanc Zingh 5-7-27

Yauzsing Zunh Doz: Naanc Zingh Nyei Fuqv 4-30-17

Yauzsing Zunh Doz: Ziouv Ziangh Jienv Mbuo Maiv Gamh Nziex Daic 4-9-17

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Daic Bun Mbuo Duqv Ziangh 4-2-17

Yauzsing Zunh Doz: Buoqc Zangc Maiv Zeiz Zoux Leiz 3-26-17

Yauzsing Zunh Doz: Yie Laengz Ziangh Weic Ziouv 3-19-17

Yauzsing Zunh Doz: Yie Laengz Zoux Cing-Nzengc 3-12-17

Yauzsing Zunh Doz: Yie Laengz Zoux Yesu Nyei Sai-Gorx 2-26-17

Yauzsing Zunh Doz: Yie Laengz Hnamv (TH caux Mienh) 2-12-17

Yauzsing Zunh Doz: Yie Laengz Zingh (TH caux JB) 2-5-17

Yauzsing Zunh Doz: Kaux Maiv Goiv Yienc Nyei Tin-Hungh 1-29-17

Yauzsing Zunh Doz: Yietc Norm Sin Maaih Ziex Nyungc Gong 1-22-17

Yauzsing Zunh Doz: Yietc Norm Sin (Mbuo Nyei Gong) 1-15-17

Yauzsing Zunh Doz: Yietc Norm Sin (Mbuo Nyei Mouz Deic) 1-8-17

Yauzsing Zunh Doz: Ceix Wuov Maengc, Jaa, Jiu-Baang Nyei Gorn-Ndoqv Yiem Yesu Yiem Siang-Hnyangx (1-1-17)

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Giduc, Njoux Ziouv caux Ziouv 12-25-16

Yauzsing Zunh Doz: Yesu-Zien Jauv, Zien Leiz, Ziangh Maengc 12-18-16

Yauzsing Zunh Doz: Yie Maiv Kungx…Yie Maaih… 12-11-16

Yauzsing Zunh Doz: Yiem,Yangh Puix Tin-Hungh (Da’faam Ginc) 11-13-16

Yauzsing Zunh Doz: Yiem Puix Tin-Hungh (Da’nyeic Ginc) 11-6-16

Yauzsing Zunh Doz: Yiem Puix Tin-Hungh (Da’yietv Ginc) 10-23-16

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Mienh Longc Jiu Tong Nyei Jaa Sic (10-16-16)

Yauzsing Zunh Doz: “Ziangh Haaix Daaih Taux Naaiv?” (10-9-16)

Yauzsing Zunh Doz: “Haaix Dauh Nyei Auv?” (10-2-16)

Yauzsing Zunh Doz: “Laaix Haaix Dauh Nyei Zuiz?” (9-25-16)

Yauzsing Zunh Doz: “Meih Hitv Haaix Norm Dorngx?” (9-18-16)

Yauzsing Zunh Doz: “Oix Zuqc Guangc Mbu’ziex Nzunc Bun?” (9-11-16)

Yauzsing Zunh Doz: “Hnangv Haaix Duqv Yietc Liuz Nyei Maengc?” (9-4-16)

Yauzsing Zunh Doz: Lau^ndi^sie Jiu-Baang (8-28-16)

Yauzsing Zunh Doz: Fi^laa^nden^fie Jiu-Baang (8-21-16)

Yauzsing Zunh Doz: Saa^nditc Jiu-Baang (8-14-16)

Yauzsing Zunh Doz: Ti^yaa^ti^laa Jiu-Baang (8-7-16)

Yauzsing Zunh Doz: Be^gaa^mam Jiu-Baang (7-31-16)

Yauzsing Zunh Doz: Saa^me^naa Jiu-Baang (7-24-16)

Yauzsing Zunh Doz: E^fe^so Jiu-Baang (7-17-16)

Yauzsing Zunh Doz: Ziouv Bun Fingv Jiex Daaih (7-10-16)

Yauzsing Zunh Doz: Ei Ziouv Nyei Waac (6-26-16)

Yauzsing Zunh Doz: Hnamv Ziouv Nyei Waac (6-19-16)

Yauzsing Zunh Doz: Haiz Ziouv Nyei Waac (6-12-16)

Yauzsing Zunh Doz: Ginv Taaih Tin-Hungh…(Part 3) 5-29-16

Yauzsing Zunh Doz: Ginv Taaih Tin-Hungh… (Part 2) 5-22-16

Yauzsing Zunh Doz: Ginv Taaih Tin-Hungh… (Part 1) 5-15-16

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Naaic Nyei Waac (Da’ziepc Ginc) 5-8-16

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Naaic Nyei Waac (Da’juov Ginc) 5-1-16

Yauzsing ZunhDoz: Yesu Naaic Nyei Waac (Da’bietv Ginc) 4-24-16

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Naaic Nyei Waac (Da’cietv Ginc) 4-17-16

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Naaic Nyei Waac (Da’luoqc Ginc) 4-10-16

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Naaic Nyei Waac (Da’hmz Ginc) 4-3-16

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Naaic Nyei Waac (Da’Feix Ginc) 3-27-16

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Naaic Nyei Waac (Da’Faam Ginc) 3-20-16

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Naaic Nyei Waac (Da’nyeic Ginc) 3-13-16

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Naaic Nyei Waac (Da’yietv Ginc) 3-6-16

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Zoux Ziouv Nyei Jaa (Da’faam Ginc) 2-28-16

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Zoux Ziouv Nyei Jaa (Da’nyeic Ginc) 2-21-16

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Zoux Ziouv Nyei Jaa (Da’yietv Ginc) 2-14-16

Yauzsing Zunh Doz: Ziangh Maaih Mouz Deic Nyei Maengc 1-24-16

Yauzsing Zunh Doz: Siang-Buoz, Siang-Zaux 1-17-16

Yauzsing Zunh Doz: Siang-M’zing, Siang-Nzuih 1-10-16

Yauzsing Zunh Doz: Siang-Hnyouv, Siang-Hnamv, Siang-Hingh 1-3-16

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Se Jaaix Jiex Nyei Zingh Nyeic 12-20-15

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Se Giduc 12-13-15

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Se Zien Jauv, Zien Leiz, Ziangh Maengc 12-6-15

Yauzsing Zunh Doz: Laengz Zingh Ziouv Ziouc Fongc-Horqc 11-22-15

Yauzsing Zunh Doz: Laengz Zingh Ziouv Nyei En Zingh 11-15-15

Yauzsing Zunh Doz: Laengz Zingh Ziouv Duqv Diev Kouv Weic Ninh 11-8-15

Yauzsing Zunh Doz: Laengz Zingh Ziouv Weic Ninh Goux Mbuo 11-1-15

Yauzsing Zunh Doz: Nzauh Nyei Zuiz 10-25-15

Yauzsing Zunh Doz: Liemh Zeih La’guaih Longc Ziouv Nyei Mbuox 10-18-15

Yauzsing Zunh Doz: Dau Tin-Hungh Nyei Waac 10-11-15

Yauzsing Zunh Doz: Nangh Caux Maaih Qaqv Nyei Waac 10-4-15

Yauzsing Zunh Doz: Ziouv Nyei Waac Ging-Sou 9-27-15

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Bun Maaih Baengh Orn 9-13-15

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Bun Maaih Lamh Hnamv 9-6-15

Yauzsing Zunh Doz: Ziangh Weic Ziouv 8-30-15

Yauzsing Zunh Doz: Zuotc Ziouv Ziangh 8-23-15

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Liepc Nyei Jiu-Baang 8-16-15

Yauzsing Zunh Doz: Tov Ziouv Njaaux Yie Mbuo Daux Gaux 8-9-15

Yauzsing Zunh Doz: Njeic Jienv Fongc-Horqc/The Cheerful Giver 8-2-15

Yauzsing Zunh Doz: Maiv Ko^lo Nyei Zuiz/The Sin of Silence 7-26-15

Yauzsing Zunh Doz: Ziouv Buatc Meih Maaih Jaax-Zinh 7-19-25

Yauzsing Zunh Doz: Goiv Hnyouv Guangc Zuiz 7-12-15

Yauzsing Zunh Doz: Maaih Lamh Hnamv Yiem Horpc Nyei Jiu Tong 6-28-15

Yauzsing Zunh Doz: Longx Nyei Dae Yiem Waaic Nyei Lungh Ndiev 6-21-15

Yauzsing Zunh Doz: Maiv Haih La’kuqv Nyei En Zingh 6-14-15

Yauzsing Zunh Doz: En Oix Fou-Cai 5-17-15

Yauzsing Zunh Doz: Zoux Maa Nyei Taih Ginx 5-10-15

Yauzsing Zunh Doz: Njang Yiem Hmuangx Nyei Lungh Ndiev 5-3-15

Yauzsing Zunh Doz: Zunv Hnyouv Yiem Hnyouv Faan-Fei Lunc… 4-26-15

Yauzsing Zunh Doz: Zoux Yesu Sai-Gorx Mienh Nyei Ziouv 4-19-15

Yauzsing Zunh Doz: Zoux Yesu Sai-Gorx Nyei Fuqv 4-12-15

Yauzsing Zunh Doz: Zoux Yesu Sai-Gorx Nyei Zorng-Zengx 3-29-15

Yauzsing Zunh Doz: Zoux Yesu Sai-Gorx Nyei Ginv 3-22-15

Yauzsing Zunh Doz: Zoux Yesu Sai-Gorx Nyei Mienh 3-8-15

Yauzsing Zunh Doz: Ei Ging-Sou Mbuoqc 3-1-15

Yauzsing Zunh Doz: Tin-Hungh Yietc Liuz Hnamv 2-22-15

Yauzsing Zunh Doz: Zunv Dingc Fiem-Jei Guaax Cai-Doix 2-15-15

Yauzsing Zunh Doz: Hnamv Maiv Zaic Nyei Hnamv 2-1-15

Yauzsing Zunh Doz: Qiex Jiez Zuiz Maiv Zeiz Qiex Jiez Zoux Zuiz 1-25-15

Yauzsing Zunh Doz: Zipv Yietc Liuz Nyei Maengc 1-18-15

Yauzsing Zunh Doz: Tiux Taux Bouc 1-11-15

Yauzsing Zunh Doz: Siang Zeix Daaih Nyei Mienh 1-4-15

Yauzsing Zunh Doz: Nie Yiem Nie Zaangc Nyei Buoz 12-28-14

Yauzsing Zunh Doz: Nernh Jiex, Hlo Jiex, Jaaix Jiex, Longx Jiex 12-14-14

Yauzsing Zunh Doz: Jienv Jiex Nyei Ginv Yiem Maengc 12-7-14

Yauzsing Zunh Doz: Bun Maaih Lamh Hnamv Nyei Ziouv 11-30-14

Yauzsing Zunh Doz: TH Meih Nyei Da’yietv Hnamv 11-23-14

Yauzsing Zunh Doz: Yie Maiv Nyaev Kuv Fienx 11-16-14

Yauzsing Zunh Doz: Yie Nyei Hnyouv Oix Ceng Ziouv 11-9-14

Yauzsing Zunh Doz: Maaih Orn-Lorqc Nyei Maengc 11-2-14

Yauzsing Zunh Doz: TH Mbuo Ndaauh Kaux Nyei Dorngx 10-26-14

Yauzsing Zunh Doz: Deic Nyuoqc, Yietc Liuz Zuqc Dingc Zuiz 10-19-14

Yauzsing Zunh Doz: Tin-Dorngh, Yietc Liuz Yiem Nyei Biauv 10-12-14

Yauzsing Zunh Doz: Buo Nyungc Seix 10-5-14

Yauzsing Zunh Doz: Buo Nyungc Mbungh 9-28-14

Yauzsing Zunh Doz: Mauv Nyei Mun Fai Mauv Nyei Zuiz 9-21-14

Yauzsing Zunh Doz: Yie Oix Zuqc Gamh Nziex Haaix Dauh? 9-7-14

Yauzsing Zunh Doz: Baengh Orn Guei Seix 8-31-14

Yauzsing Zunh Doz: Weic Jangx Taux Yesu 8-24-14

Yauzsing Zunh Doz: Tov Tin-Hungh Bun Cong-Mengh 8-17-14

Yauzsing Zunh Doz: Tov Tin-Hungh Tipv Sienx Fim 8-10-14

Yauzsing Zunh Doz: Tov Tin-Hungh Zorc Baengc 8-3-14

Yauzsing Zunh Doz: Tov Tin-Hungh Ceix Fuqv 7-27-14

Yauzsing Zunh Doz: Tov Tin-Hungh Guangc Zuiz 7-20-14

Yauzsing Zunh Doz: Maiv Zeiz Hoic Mv Baac Duqv Zipv Fuqv 7-13-14

Yauzsing Zunh Doz: Jiu-Bang Guanh Nyei Horpc Dongh Sou 6-29-14

Yauzsing Zunh Doz: Mbuo Horpc Zuqc Zoux Haaix Nyungc Mienh? 6-22-14

Yauzsing Zunh Doz: Dae Nyei Fangx Zeiv 6-15-14

Yauzsing Zunh Doz: Tin-Hungh Dingc Zuiz 6-8-14

Yauzsing Zunh Doz: Ziangh Yiem Setv Mueiz Nyei Nyutc Zeiv 6-1-14

Yauzsing Zunh Doz: I Laanh M’sieqv Dorn Nyei Gouv/Ginv 5-11-14

Yauzsing Zunh doz: I Diuh Ndiangx I Nyungc Biouv 5-4-14

Yauzsing Zunh Doz: I Diuh Jauv Fai I Dauh Gaengh 4-27-14

Yauzsing Zunh Doz: Mbuoqc Horngh Nyei Zingh Nyeic 4-13-14

Yauzsing Zunh Doz: Mbuoqc Horngh Nyei En 4-6-14

Yauzsing Zunh Doz: Mbuoqc Horngh Nyei Hnamv 3-23-14

Yauzsing Zunh Doz: Mbuoqc Horngh Nyei Sienx Fim 3-16-14

Yauzsing Zunh Doz: Mbuo Qiemx Zuqc Hnyouv Nyiemz Fingv Jiex 3-9-14

Yauzsing Zunh Doz: Naanc Zingh Yiem Maengc 3-2-14

Yauzsing Zunh Doz: Taaih Tin-Hungh Nyei Hmuangv Doic 2-23-14

Yauzsing Zunh Doz: Jaa Nyei Jienv 2-16-14

Yauzsing Zunh Doz: Ceix Jaa Ceix Hmuangv Doic 2-9-14

Yauzsing Zunh Doz: Jiu-Baang Nyei Liepc Ngaengc Waac 2-2-14

Yauzsing Zunh Doz: Gamh Nziex TH, Maiv Zuqc Gamh Nziex 1-19-14

Yauzsing Zunh Doz: Domh Lingc, Domh Paaiv, Domh Orn 1-12-14

Yauzsing Zunh Doz: Ceix Wuonv Nyei Gorn Ndoqv… 1-5-14

Yauzsing Zunh Doz: Maaih Tin-Hungh Maaih Baengh Orn 12-22-13

Yauzsing Zunh Doz: Yesu-Christmas Nyei Zingh Nyeic 12-15-13

Yauzsing Zunh Doz: Gaeng-Zuangx Camv Gong-Mienh Zoqc 12-1-13

Yauzsing Zunh Doz:Laengz Zingh Fongc Horqc Bun Ziouv 11-24-13

Yauzsing Zunh Doz: Jaev Nqoi (Zienh,Zuiz,Zaeqv) Nyei Limc 11-17-13

Yauzsing Zunh Doz: Baulo Nyei Daux Gaux 11-10-13

Yauzsing Zunh Doz: E^li^yaa Nyei Daux Gaux 11-3-13

Yauzsing Zunh Doz: So^lo^morn Nyei Daux Gaux 10-27-13

Yauzsing Zunh Doz: Yaa^mbetc Nyei Daux Gaux 10-20-13

Yauzsing Zunh Doz: Ne^haa^mi Nyei Daux Gaux 10-13-13

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Nyei Daux Gaux 10-6-13

Yauzsing Zunh Doz: Zuiz Nqaeqv Jienv 9-22-13

Yauzsing Zunh Doz: Tin-Hungh Nyei Njoux En  9-8-13

Yauzsing Zunh Doz: Peix Fuc Nyei Pongh Youv 9-1-13

Yauzsing Zunh Doz: Zunc Nziaaux Fai Ziouv Nyei Maengc 8-25-13

Yauzsing Zunh Doz: Maaih Hnyouv Ceng Ziouv 8-18-13

Yauzsing Zunh Doz: Buo Norm Zingh Nyei Gouv/Ginv 8-11-13

Yauzsing Zunh Doz: Ziangh Zangc Ziouv Nyei Maengc 8-4-13

Yauzsing Zunh Doz: Cong-Mengh Nyei Fuqv 7-28-13

Yauzsing Zunh Doz: Ziouv Nzorng Nyei Mbuo Zuqc Youx 7-21-13

Yauzsing Zunh Doz: Zingx Nyei Janx Zaqc 7-14-13

Yauzsing Zunh Doz: Jomc Nyei Butv Zoih Mienh 7-7-13

Yauzsing Zunh doz: Horpc Fiem Dongh Eix Nyei Jaa 6-23-13

Yauzsing Zunh Doz: Daic: Biopv Fai Buov?  6-9-13

Yauzsing Zunh Doz: Syncretism-Sienx Zorpc (Part 5) Nzuonx Seix 6-2-13

Yauzsing Zunh Doz: Syncretism-Sienx Zorpc (Part 4)  Ziemx Wuom 5-26-13

Yauzsing Zunh Doz: Syncretism-Sienx Zorpc (Part 3)  Dorng Jaa 5-19-13

Yauzsing Zunh Doz: Syncretism-Sienx Zorpc (Part 2) Butv Baengc 5-12-13

Yauzsing Zunh Doz: Syncretism-Sienx Zorpc (Part 1) Gu’nguaaz 5-5-13

Yauzsing Zunh Doz: Nyanc Singx Hnaangx Weic Jangx Taux Ziouv 4-28-13

Yauzsing Zunh Doz: Maiv Dungx Mauv Fai Mueic Jieqv (Lingx #10) 4-21-13

Yauzsing Zunh Doz: Zoux Zien Fai Jaav Zorng-Zengx (Lingx #9) 4-14-13

Yauzsing Zunh Doz: Zoux “Zaqc” Zoux Zingx Nyei Mienh (Lingc #8) 4-7-13

Yauzsing Zunh Doz: Ei Ziouv Zoux Cing-Nzengc (Lingc #7) 3-24-13

Yauzsing Zunh Doz: Yesu Bun Ziangh Maengc (Lingc #6) 3-17-13

Yauzsing Zunh Doz: Tongx Nimc Diex Maac (Lingc #5) 3-10-13

Yauzsing Zunh Doz: Buo Norm Hitv Kuonx Hnoi (Lingc #4) 3-3-13

Yauzsing Zunh Doz: Nernh Jiex Nyei Mbuox (Lingc #3) 2-24-23

Yauzsing Zunh Doz: Hnangv Haaix Nor Zangc Ziouv (Lingc #2) 2-17-13

Yauzsing Zunh Doz: Zangc Ziouv Nduqc Dauh Hnangv (Lingc #1) 2-10-13

Yauzsing Zunh Doz: Juqv Nyungc Orqv Mienh Zuqv Kouv 2-3-13

Yauzsing Zunh Doz: Mangc Tong Ziouv Nyei M’Zing 1-27-12

Yauzsing Zunh Doz: Weic Jangx Taux Yesu 1-20-12

Yauzsing Zunh Doz: CrossPointe Jiu-Baang Nyei Mouz Deic 1-13-13

Yauzsing Zunh Doz: Siang-Hnyangx Siang Jiex Gorn 1-6-13

Yauzsing Zunh Doz: Njang-Laangc Nyei Njoux En 12-23-12

Yauzsing Zunh Doz: Weic Yesu Duqv Nyei Nyungc-Nyungc Fuqv 12-16-12

Yauzsing Zunh Doz: Cong-Mengh Mienh Nyei Cong-Mengh 12-9-12

Yauzsing Zunh Doz: Christmas IS/Christmas Nyei Zien Eix-Leiz 12-2-12

Yauzsing Zunh Doz:Thanks+Giving/Laengz Zingh+Fongc Horqc 11-18-12

Yauzsing Zunh Doz: Ei Ziouv Ceix Jaa #6 Laanh laengz zingh Laanh 11-11-12

Yauzsing Zunh Doz: Ei Ziouv Ceix Jaa #5 Laanh guangc bun Laanh 11-4-12

Yauzsing Zunh Doz: Ei Ziouv Ceix Jaa#4 Laanh Fu-sux Laanh 10-28-12

Yauzsing Zunh Doz: Ei Ziouv Ceix Jaa #3 Laanh Tengx Laanh 10-21-12

Yauzsing Zunh doz: Ei Ziouv Ceix Jaa #2 Laanh Mbuoqc Laanh 10-14-12

Yauzsing Zunh Doz: Ei Ziouv Ceix Jaa #1 Laanh Hnamv Laanh 10-7-12

Yauzsing Zunh Doz: Doic Ceix Fai Caeqv Mbuo 9-30-12

Yauzsing Zunh Doz: Zien Leiz Bungx Nqoi Zuiz Mienh 9-23-12

Yauzsing Zunh Doz: Ziangh Ziepc Zuoqv Nyei Maengc 9-16-12

Yauzsing Zunh Doz: Nqa’haav Nyei Sic (Hiuv Tin-Hungh #11) 9-9-12

Yauzsing Zunh Doz: Jienv Jiex Nyei Ginv Yiem Maengc 9-2-12

Yauzsing Zunh Doz: Jiu-Baang (Hiuv Tin-Hungh #10) 8-26-12

Yauzsing Zunh Doz: Ziangh Cing-Nzengc Nyei Maengc 8-19-12

Yauzsing Zunh Doz:  Baamh Mienh (Hiuv Tin-Hungh #9) 8-5-12

Yauzsing Zunh Zoz: Zuiz (Hiuv Tin-Hungh #8) 7-29-12

Yauzsing Zunh Doz: Njoux En (Hiuv Tin-Hungh #7) 7-22-12

Yauzsing Zunh Doz: Mienv (Hiuv Tin-Hungh #6) 7-15-15

Yauzsing Zunh Doz: Saadaan (Hiuv Tin-Hungh #5) 7-1-12

Yauzsing Zunh Doz: Fin-Mienh (Hiuv Tin-Hungh #4) 6-24-12

Yauzsing Zunh Doz: Singx Lingh (Hiuv Tin-Hungh #3) 6-17-12

Yauzsing Zunh Doz: Singx Dorn (Hiuv Tin-Hungh #2) 6-10-12

Yauzsing Zunh Doz: Singx Diex (Hiuv Tin-Hungh #1) 6-3-12

Yauzsing Zunh Doz: Ong Gux Nyei Jaax-Zinh 5-27-12

Yauzsing Zunh Doz: Fu’jueiv Nyei Jaax-Zinh 5-20-12

Yauzsing Zunh Doz: Maa Nyei Jaax-Zinh 5-13-12

Yauzsing Zunh Doz: Dae Nyei Jaax-Zinh 5-6-12

Yauzsing Zunh Doz: Dorng Jaa Nyei Jaax-Zinh 4-29-12

Yauzsing Zunh Doz: Kuv Jiu-Bang Mienh (Da’feix Ginc) 4-22-12

Yauzsing Zunh Doz: Kuv Jiu-Bang Mienh (Da’faam Ginc) 4-15-12

Yauzsing Zunh Doz: Kuv Jiu-Bang Mienh (Da’nyeic Ginc) 4-1-12

Yauzsing Zunh Doz: Kuv Jiu-Bang Mienh (Da’yietv Ginc) 3-25-12

Yauzsing Zunh Doz: Singx Lingh Ziangh Nyei Biouv (Da’faam ginc) 3-11-12

Yauzsing Zunh Doz: Singx Lingh Ziangh Nyei Biouv (Da’nyeic ginc) 3-4-12

Yauzsing Zunh Doz: Singx Lingh Ziangh Nyei Biouv (Da’yietv ginc) 2-26-12

Yauzsing Zunh Doz: Kauv Ganh Nyei Hnyouv 2-19-12

Yauzsing Zunh Doz: Taux Dauh Taux Mueiz Nyei Hnamv 2-12-12

Yauzsing Zunh Doz: Nyanc Singx Hnaangx Nyei Ziangh Hoc 2-5-12

Yauzsing Zunh Doz: Yie Liepc Ngaengc Waac Caux...1-22-12

Yauzsing Zunh Doz: Siang Yiem Siang-Hnyangx 1-1-12

Yauzsing Zunh Doz: Christmas Nyei Ziepc Nyungc Eix-Leiz 12-25-11

Yauzsing Zunh Doz: M’zing Maengh Mienh Nyei Waac-Beiv 12-18-11

Yauzsing Zunh Doz: Dingx Laaih Nyei Waac-Beiv 12-11-11

Yauzsing Zunh Doz: Domh Yinh Nyei Waac-Beiv 12-4-11

Yauzsing Zunh Doz: Haaz Nyim Nyei Waac-Beiv 11-27-11

Yauzsing Zunh Doz: Butv-Zoih Mienh Hngongx Nyei Waac-Beiv 11-13-11

Yauzsing Zunh Doz: Maiv Kangv Guangc Zuiz Nyei Waac-Beiv 11-6-11

Yauzsing zunh doz: Gong-Mienh Yiem Huingx Nyei Waac-Beiv 10-23-11

Yauzsing zunh doz: Hmei caux Nquaah nyei waac-beiv 10-16-11

Yauzsing zunh doz: Saa^maa^lie hnyouv longx nyei waac-beiv 10-9-11

Yauzsing zunh doz: Guai/Hngongx gomv biauv nyei waac-beiv 10-2-11

Yauzsing zunh doz: Hlo Haic Nyei En 9-25-11

Yauzsing zunh doz: Namx, Un-un, Jorm Nyei Jiu-Bang 9-18-11

Yauzsing zunh doz: Hmuangv doic nyei mouz deic 9-11-11

Yauzsing zunh doz: Fongc-horqc nyei mouz deic 9-4-11

Yauzsing zunh doz: Hoqc Ging-sou nyei mouzdeic 8-28-11

Yauzsing zunh doz: Nyanc Singx Hnaangx nyei mouz deic 8-21-11

Yauzsing zunh doz: Daux gaux nyei mouz deic caux ziemx wuom 8-14-11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s