Mien Music Video/Yesu Nzung

Mien Christian worship music video from CrossPointe Mien Baptist Church/เพลงเมี่ยนคริสเตียนวิดีโอจากคริสตจักร CrossPointe เมี่ยนแบ๊บติส/Yesu Mienh baaux ceng Tin-Hungh nyei nzung yiem CrossPointe Mienh Baptist Jiu-Baang (fangx naangh):

O Cing-Nzengc Muonz (2023)

Yesu Zoux Ziangx Mi’aqv (Nzoih Zunh Aqv) Yo^han 19:30 (2022)

Hnamv Mienh Nyei Gorn (1 Yo^han 4:7-21) 2022

Sueih Zuiz Morh Linc Nyei Jiu-Baang (Laauc Yaangh 2:18-29) 2022

Saauv Ganh Nyei Hnoi-Nyieqc (2022)

Tov Ziouv Korh Lienh Zuiz Mienh (2022)

Diev Kouv Nyei Jiu-Baang (Laauc Yaangh 2:8-11) 2022

Sienx Yesu Mienh Nyanc Singx Hnaangx (2022)

Fioux Nzengc Yie Nyei Hnyouv (2022)

Ndortv Hnamv Nyei Jiu-Baang (Laauc Yaangh 2:1-7) 2022

Nyungc-Nyungc Maaih Cun-Ciou (Gorngv Seix Zaangc 3:1-15) 2022

Daic Nyei Jiu-Baang (Laauc Yaangh 3:1-6) 2022

Siang-Lungh Siang-Ndau (Laauc Yaangh 21:1-8) 2022

Yesu Se I^maa^nu^en (2021)

Mienh Lunx Guanh (2021)

Doz Benx Baamh Mienh (2021)

Gauh Jaaix Jiex Jiem (2021)

Maiv Jorm Maiv Namx Nyei Jiu-Baang (2021)

Tin-Hungh Nouz Haic Mienh (2021)

Ziouv Zoux Yie Nyei Gorn-Ndoqv (2021)

Daaih Hitv Kuonx Yiem Yesu (2021)

Muangx Longx (214nd)

Tov Ziouv Muangx Yie Nyei Hnyouv (2021)

Tin-Dorngh Liouc Njiec Nyei Fuqv (2021)

Maiv Zeiz Yie…Mv Baac Ziouv (2021)

O Ziouv, Zuoqc Yie Nyei Njoux Ziouv (2021)

Yie Ndaauh Kaux Ziouv (2020)

Tov Bun Yie…Yie Oix Zunv Dingc Hnyouv (Medley)

20 Hnyangx Nyei Hnamv (2020)

Yie Maiv Gamh Nziex (2020)

Fingv Jiex Daaih (2020)

Ei Ziouv Ceix Hmuangv Doic (2020)

Yie Nyei Biauv Yiem Tin-Dorngh (2020)

Yungz Maengc Nyei Ziouv (2020)

Ziouv Yesu (Yie Nyei Yesu) 2020

Longc Hnyouv Ei Zien Leiz Buoqc Zangc (2020)

Zangc Diex Gengh Korh Lienh (2020)

Tin-Hungh Hnamv Mbuo (2020)

Yesu Daaih Fiqv Zuiz (2020)

Njoux Ziouv Yesu…Doz Benx Baamh Mienh (Christmas 2019)

Zeix Nyungc-Nyungc Nyei Ziouv (Christmas 2019)

Meih Gengh Hnamv Yie (Christmas 2019)

CrossPointe Mienh Lunx Guanh Nzung 2019

CrossPointe Domh Mienh Guanh Nzung 2019

Ninh Mingh Ndangc Zuov Jienv Yie (2019)

Tin-Dorngh Nyei Biauv (2019)

Tov Bun Yie…(2019)

Yie Daaih Naaiv Buoqc Zangc (2019)

Bun Tin-Hungh Yungz Lingh Wuonh (2019)

Ba’gi Yungh Ziouv (Singx Nzung 23) 2019

Maaih Zien Orn Lorqc Nyei Maengc (2019)

Hnamv Mienh Nyei Ziouv (Fuqv-Naa Haengh JB) 2018 4K

Yie Ginv Sienx Yesu (2018) 4K

Mbuo Sienx Yesu Giduc (2018) 4K

Laengz Daic Nyei Hnamv (English-Mienh 2018) 4k

Yesu (English-Mienh 2018) 4K

Jaaix Jiex Nyei Zingh Nyeic Se Yesu (Christmas 2018) 4K

Yesu Giduc Daaih Njoux (Christmas 2018) 4K

Hnamv Maiv Zaic Nyei Hnamv (Christmas 2018) 4K

Mienh Lunx Guanh Lengc Jeiv Nzung (Christmas 2018) 4K

Domh Mienh Guanh Lengc Jeiv Nzung (Christmas 2018) 4K

Daauh Dangh Nyei Hnamv 4K

Hnangv Wuom Liouc Hnamv (2018) 4K

Yangh Hlang Yiem Nyei Jauv (2018) 4K

Maaih Hnyouv Buoqc Zangc (2018) 4K

Yesu (2018) 4K

Laengz Daic Nyei Hnamv (2018) 4K

Zoux Ziouv Nyei Zorng-Zengx (2018) 4K

Maiv Dungx Tuix Bouc (2017) 4K

Yesu Se…(Christmas at CrossPointe 2017) 4K

Ziouv Yesu (Christmas at CrossPointe 2017) 4K

Sienx Dingc Tin-Hungh (Christmas 2017) 4K

Christmas at CrossPointe 2017 Mienh Lunx Guanh Lengc Jeiv Nzung

Christmas at CrossPointe 2017 Domh Mienh Guanh Lengc Jeiv Nzung

Dongh Mbuo Duqv Mingh Taux Tin-Dorngh (2017) 4K

Ziangh Ei Ziouv Mouz Deic (2017) 4K

Jaa Haih Hnamv Meih (2017) 4K

Ha^le^lu^yaa Weic Ziepc Nzangc Jaax (2017) 4K

Yie Nyei Njoux Ziouv (2017) 4K

Yie Laengz Hnamv Meih (2017) 4K

Ziouv Gengh Hlo Haic (2017) 4K

Yesu Nyei Buoz Goux Jienv (2017) 4K

12 Dauh Sai-Gorx, 12 Fingx, 10 Diuh Lingc (2017) 4K

Njoux En Nyei Hnoi (2016) 4K

Maaih Hnyouv Ceng Ziouv (2016) 4K

Yesu Njoux Zuiz Mienh (2016) 4K

Yesu Daaih Njoux (Christmas 2016)

Siev Maengc Nyei Hnamv (Christmas 2016)

Christmas at CrossPointe 2016 (Kid’s Worship Team)

Christmas at CrossPointe 2016 (Domh Mienh Guanh Nzung)

Jaa Nyei Jaax-Zinh (2016) 4K

Zunv Hnyouv Bun Meih (2016) 4K

Yie Zipv Meih (2016) 4K

Maiv Maaih caux Maaih Yesu Nyei Maengc (2016) 4K

Ziouv Zangc Diex (2016) 4K

Zinh Ndangc, Ih Zanc, Nqa’haav Nyei Maengc (2016) 4K

Yesu Doz Benx Baamh Mienh (2016) 4K

Kungx Yesu Giduc (2016) 4K

Yesu Giduc Se Njoux Ziouv (2016) 4K

Tin-Hungh (Diex, Dorn, Singx Lingh) 2016 4K

Jienv Jiex Nyei Ginv Yiem Maengc (2016) 4K

Njongh Nyie Daaih (2016) 4K

Daaih Gan Yie (2016) 4K

Yietc Zuangx Jiu-Baang (2016) 4K

Ziouv Yesu Za’gengh Hlo Jiex (2016)

Yie Zuqc Mingh Taux Wuov Ngaanc

Yesu Zien Njoux Zuiz Mienh

Yie Mbuo Maaih Dauh Zien Hnamv Nyei Ziouv (2016)

Yie Maiv Gamh Nziex (2016)

Kaux Wuonv Tin-Hungh Laengz Nyei Waac (2016)

Yesu Zoux Ziouv Nyei Jaa caux Tin-Hungh Zeix Meih Bun Yie (2016)

Yietc Liuz Nyei Hnamv (2015)

Yesu Giduc Se Njoux Ziouv (Christmas 2015)

Ziouv Zangc Diex (Christmas 2015)

“Meih Hnamv Yie Nyei Fai? (Christmas 2015)

Christmas at CrossPointe 2015 (Fu’jueiv Guanh Nzung)

Christmas at CrossPointe 2015 (Domh Mienh Guanh Nzung)

Maiv Dungx Kuonx Hnyouv Fai Nzauh (2015)

Cing-Nzengc Nyei Maengc (2015)

Laengz Zingh Ziouv (2015)

Tin-Hungh Gengh Puix Duqv 2015 (Thai and Mien)

Ziouv Nyei En 2015

Mbuoqc Horngh Nyei Tin-Hungh 2015

Siang Hnyangx Zorqv Hnyouv Bun Ziouv 2015

Mingh Ziux Lungh Ndiev 2015

Zien Baengh Orn Yiem Baamh Gen

Jiex Daaih Gan Jienv Ziouv Yesu

Yie Haaix Zanc Mau Ziouv Tipv Qaqv

Haaix Zanc Yie Jangx Taux Ziouv Yesu

Yie Oix Naaic Gaax Meih, Meih Sienx Kaux Ziouv

Maaih Yesu Caux Maiv Maaih Yesu Nyei Maengc 2014

Nduqc Diuh Maengc Maiv Lauh Oix Jiex 2014

Ziouv Zeix Ziouv Zuoqc 2014

Maaih Yesu Maaih Nyungc-Nyungc 2014

Yiem Tin-Dorngh Njiec Baamh Gen 2014

CrossPointe Nyei Domh Mienh Guanh/Adult Choir 2014

Tin-Hungh (Diex, Dorn, Singx Lingh) 2014

Maiv Goiv Yienc Nyei Hnamv 2014

O Daaih O Daaih E^maa^nu^en

Ziouv Yesu Giduc Dorh Jienv Yie

Bingx Jienv Yiem Meih

Yie Haiz Ziouv Nyei Singx Qiex

Fin-Mienh Biomv Tin-Hungh Nyei Nzatc

Mv Baac Yie Hiuv Yie Sienx Nyei Tin-Hungh

Muangx Longx Oix Zuqc Za’gengh Muangx Longx

Naaiv Norm Baamh Gen Yie Mbuo Yiem Maiv Lauh

Tin-Hungh Nyei Waac Gengh Mbuoqc Horngh Haic

Maengc Nyei Jienv

Hepc Nyei Jauv

Zinh Ndangc, Ih Zanc, Nqa’haav Nyei Maengc

Ceix Jaa Ceix Hmuangv Doic

Yesu: Wuonv Nyei Gorn Ndoqv

Tin-Hungh Gengh Longx Haic

Mbuo Nyei Tin-Hungh

Mienh Nzung Ei: Ceix Jaa Ceix Hmuangv Doic

Yie Zipv Meih Caux Zunv Hnyouv Bun Meih

Maaih Yesu Maaih Yietc Liuz Nyei Maengc

Duqv Caux Ziouv Yiem

It’s About The Cross

Yesu Tin-Hungh Nyei Hnamv

Maiv Goiv Yienc Nyei Hnamv

Zoix Hlo NYei En Yie Duqv Bungx Nqoi (Yiem Biaa Nyungc Waac)

Hiuv Ziouv Nyei En Zingh

Tin-Hungh (Diex, Dorn, Singx Lingh)

Hiuv Ziouv Nyei Jaax-Zinh (2)

Naaiv Baengh Orn Oix Zanx Yiem Horpc Ziouv Nyei Mienh

Tin-Hungh Dongh Goux Yie Wuov Dauh Ziouv

Zangc Diex Mangc Duqv Buatc Yie

Zungv Maiv Maaih Gorx Youz

Kuv Fienx Se Yesu Doz Benx Baamh Mienh

Yie Ceng Yie Nyei Njoux Ziouv

Yie Haiz Ziouv Yesu Gorngv…Yie Jauv Sung Mi’aqv

CrossPointe Nyei  Domh Mienh Guanh/Adult Choir 2013

CrossPointe Nyei Fu’jueiv Guanh/Children Choir  2013

Ceng Ziouv! Ceng Ziouv!

Tov Ziouv Muangx Yie Nyei Hnyouv

Taux Ziangh Hoc

Aa^le^lu^yaa! Yie Oix Ceng Ziouv Tin-Hungh

Ziouv Za’gengh Hlo Haic

Yie Nyei Hnyouv Oix Ceng Meih (Weic 10,000 nyungc)

Fingv Jiex Daaih Yie Nyei Hnyouv

Dongh Diuc Hnyouv Yiem Yesu

Wuonv Nyei Gorn Ndoqv

Haaix Zanc Daux Gaux Buoqc Zangc Tin-Hungh

Mienh Yesu Nzung Ei

Yesu Doz Benx Baamh Mienh/Mien Worship Team

Njoux En Se Kuv Fienx/Mien Worship Team

Ziouv Meih Nyei En Gengh Hlo/Mien Worship Team

Ziouv Nyei En/Mien Worship Team

Tin-Hungh Hnamv Baamh Gen/Mien Worship Team

Amazing Grace…Yie Duqv Bungx Nqoi

Domh Mienh Guanh Baaux Nzung/Mien Adult Choir

Fu’jueiv Guanh Baaux Nzung/Mien Children’s Choir

Mienh Yesu Nzung Ei

Yesu Doz Benx Baamh Mienh

Njoux En Se Kuv Fienx

Ziouv Meih Nyei En Gengh Hlo Haic

Zien Jiu-Tong

Fongc-Horqc Ei Ging-Sou

Zoix Hlo Nyei En…Yie Duqv Bungx Nqoi

Doix-Dangc Maengc

Cing-Nzengc Maengc

Tov Ziouv Muangx Yie Nyei Hnyouv

Hiuv Ziouv Nyei Jaax-Zinh

Ziouv Nyei En

Kungx Yesu Giduc

Tin-Hungh Gengh Puix Duqv

Hnyouv Nyiemz Fingv Jiex Daaih

Maaih Ziepc Diuh Ziouv Nyei Leiz

Dongh Diuc Hnyouv Yiem Yesu

Dorh Njang Ziux Hmuangx (3)

Hnamv Dingc Meih Hnangv

Ziouv Yie Haiz Meih Ih Hnoi

Ziouv Yesu Za’gengh Hlo Jiex

Yie Laengz Ngaengc Waac

Ov, Yie Nyei Lungh Zangc Diex

Tin-Hungh Nyei Mbuoqc Horngh Waac

Maaih Njang-Laangc Nyei Jiu-Bang

Maaih Zingv Buangv Nzengc Yesu Nziaamv

Haaix Zanc Meih Maaih Youh Nzauh

Ziouv Tin-Hungh Za’gengh Maaih Hnyouv Hnamv Mienh

Njoux Ziouv Yesu Ninh Ganh Laengz Diev Mun

Mbiauh Yangh Nzengc

Daaih Gan Yie Ziouv Gorngv

Yie Se Ziouv Ganh Nyei

Yie Qiemx Zuqc Ziouv Yesu

Weic Ziouv Ziangh Jienv

Yie Nyei Yesu Kungx Meih Puix Duqv

Yie Maiv Nyaev Laengz Yie Nyei Njoux Ziouv

Siang-Ngaengc Waac

Mbuo Daaih Naaiv Baaux Nzung Ceng

Nzung Ei

Naaiv Baamh Gen Nyei Jauv

Domh Mienh Guanh Baux Nzung

Yie Oix Naaic Gaax Meih

Muoz Doic Gunv Daaih Muangx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s